Chrzest Duchem Świętym

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM


Chrzest Duchem Świętym (Chrzest w Duchu Świętym) jest darem Bożym, obietnicą Ojca i Syna w Starym i Nowym Testamencie. W dziejach apostolskich pierwszy raz apostołowie i inni wierzący zostali ochrzczeni Duchem Świętym ze znakiem mówienia innymi językami (mówienie na językach). Był to początek – apostoł Piotr, gdy opowiadał o poganach, którzy uwierzyli, powiedział: “Duch Święty zstąpił na nich tak samo, jak na nas, na początku! Po pierwsze jest to początek, po drugie w taki sam sposób był z widzialnym i słyszalnym znakiem.

Każdy, kto pragnie stać się uczniem Jezusa, po swoim upamiętaniu i chrzcie w wodzie musi wziąć Ducha Świętego ze znakiem mówienia innymi językami. Każdy, kto jest ochrzczony Duchem Świętym, buduje siebie, modląc się obcymi językami, pragnie żyć dla Jezusa i wykonywać Jego słowa. Niestety nie zawsze mówienie językami oznacza, że ktoś jest ochrzczony Duchem Świętym. Obecność Ducha możemy rozpoznać po tym, że z całego serca pragniemy być posłuszni słowu Pana. Stajemy się wolni od grzechu, prowadzeni Duchem Świętym przemieniamy umysł odwracając się od starego grzesznego życia ku Bogu.

Pierwsi uczniowie Jezusa w Dziejach Apostolskich działali w zupełnie inny sposób niż chrześcijanie w dzisiejszych czasach. Czy chrześcijanin nie jest uczniem Jezusa? Oczywiście, że jest! Z czego więc wynika to, że ludzie wierzący nie są prowadzeni przez Boga w ten sam, pełen mocy sposób jaki możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich? Problem na pewno nie leży w Duchu Świętym. W dzisiejszych kościołach, wierzącym osobom wielokrotnie błędnie, wydaje się,  że są “ochrzczeni Duchem Świętym“, wmawiane im jest, że muszą w to uwierzyć i przyjąć to, lecz oni nie widzą prowadzenia Ducha Świętego oraz mocy w swoim życiu. Całe swoje życie oczekują obiecanych darów, które nigdy nie przychodzą. Czy tak wygląda życie w mocy, o którym mówił Apostoł Paweł, którego częścią stajemy się po chrzcie Duchem Świętym?!

Po chrzcie Duchem Świętym mamy w Duchu dostęp do Ojca. Nasze ciała stają się świątynią Ducha Świętego.

„Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam”.
Dzieje Apostolskie 15:8

Chrzest w Duchu Świętym jest również początkiem, wejściem do korzystania z wszystkich darów Ducha. Aby każdy uczeń był wyposażony, mógł iść za Jezusem i przynosić owoc Królestwu Bożemu. Absolutnie nigdy nie należy rozumieć, że chrzest Duchem Świętym jest tylko dla “wybranych”.  Jest to obietnica dla każdego, kto uwierzy, pokutuje i ochrzci się w wodzie.

Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Dzieje Apostolskie 19:2-6

Chrzest Duchem Świętym | Modlitwa Językami


 

“Gdy położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami.”

Takie sytuacje działy się codziennie w Dziejach Apostolskich, ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym i towarzyszyła temu Modlitwa w Językach. Ale czy Dzieje Apostolskie się skończyły? Czy nie ma do nich powrotu?

Dzieje Apostolskie to spis działań apostołów oraz innych uczniów. Jakich działań? Pracy dla Królestwa, tak jak Mistrz ich nauczył i jak to powinno się robić we współpracy z Duchem Świętym. Celem każdego ucznia jest robić to samo i tak samo jak np. apostoł Paweł lub Piotr. Chcemy tych samych efektów, takiego samego działania Ducha Świętego. Chcemy chodzić w mocy i rozwijać się tak samo jak pierwsi apostołowie i uczniowie.

Pan Jezus obiecał zesłanie pocieszyciela, moc z wysokości – Ducha Świętego – który będzie aż do skończenia świata. Ten świat jeszcze istnieje, więc Duch Święty też! Dlatego obowiązują te same zasady i Boże nakazy co w Nowym Testamencie. Musimy je stosować i chwała Bogu!

Czym jest Modlitwa w Językach i czym są języki od Ducha Świętego oraz jak je otrzymać?

Apostoł Paweł pisze, że w niewysłowionych westchnieniach Duch się wstawia za nami do Ojca. Musimy tylko na to pozwolić, udostępnić nasze usta Duchowi Świętemu. Dzieje się to za naszą zgodą ale i we współpracy z Duchem Świętym – godzimy się na mówienie rzeczy, które poddaje nam Duch Święty. Jest to duchowe, dlatego logiczny, ludzki umysł tego nie rozumie i automatycznie to wstrzymuje… ale sam Bóg jest Duchem, nie ciałem.

Jak to zrobić? Chrzest Duchem Świętym? Jak zacząć się modlić językami?

Od tego jest kościół, czyli uczniowie Jezusa, którzy to przeżyli i są pełni Ducha Świętego, którzy sami mówią językami, którzy mają zdrową naukę o Duchu Świętym i nie próbują ograniczać Jego działania.

ZOBACZ JAK DZIAŁAJĄ UCZNIOWIE JEZUSA NA CAŁYM ŚWIECIE

Chrzest w Wodzie | Chrzest Duchem Świętym | Modlitwa Językami | Uzdrawianie Chorych | Wypędzanie Demonów


 

 

CHCIAŁBYŚ/ABYŚ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Nie jesteś ochrzczony/a Duchem Świętym? | Nie potrafisz modlić się językami?


 

 Przeczytaj Kim Jesteśmy? oraz sprawdź Czym jest Ewangelia?

modlitwa w językach

E-Mail

chrzestwwodzie@gmail.com

modlitwa językami

Telefon:

Wojciech: +48 794-413-181

Sebastian: +48 607-410-420

Paweł: +48 783-918-061