Chrzest Duchem Świętym

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM


Chrzest Duchem Świętym jest darem Bożym, obietnicą Ojca i Syna w Starym i Nowym Testamencie. W Dziejach Apostolskich pierwszy raz apostołowie i inni wierzący zostali ochrzczeni Duchem Świętym ze znakiem mówienia innymi językami (mówienie na językach) w dzień Pięćdziesiątnicy. Był to początek – apostoł Piotr, gdy opowiadał o poganach, którzy uwierzyli, powiedział: „Duch Święty zstąpił na nich tak samo, jak na nas, na początku! Po pierwsze jest to początek, po drugie w taki sam sposób był z widzialnym i słyszalnym znakiem.

Dla kogo jest Chrzest Duchem Świętym?

Każdy, kto pragnie stać się uczniem Jezusa, po pokucie i chrzcie w wodzie powinien wziąć dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego, o którym mówił Jezus to obietnica Chrztu Duchem Świętym dla każdego kto pokutuje i zostanie ochrzony w wodzie. Dzieje Apostolskie to księga w Biblii, która jako jedyna pokazuje dokładnie jak żyli pierwsi uczniowie Jezusa, którzy prowadzeni Duchem Świętym budowali kościół Boży. W Dziejach Apostolskich także widzimy jak wyglądał moment chrztu Duchem Świętym. Temu wydarzeniu towarzyszyły dary jak np. Mówienie Językami, Prorokowanie, Radość. W długim okresie czasu obecność Ducha możemy rozpoznać po tym, że w sercu pojawia się pragnienie pójścia za Jezusem i za Jego przykazaniami. Chcemy ponad wszystko być czyści i święci. Zbawieni od grzechu, prowadzeni Duchem Świętym przemieniamy umysł odwracając się od starego grzesznego życia ku Bogu. W naszym życiu pojawiają się dary Ducha Świętego, których możemy używać do budowania kościoła i przyprowadzaniu ludzi do wiary. Pierwsi uczniowie Jezusa w Dziejach Apostolskich działali w zupełnie inny sposób niż chrześcijanie w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych kościołach, wierzącym osobom wielokrotnie błędnie, wydaje się,  że są „ochrzczeni Duchem Świętym„, wmawiane im jest, że muszą w to uwierzyć i przyjąć to, lecz oni nie widzą prowadzenia Ducha Świętego, Jego darów, oraz mocy w swoim życiu. Całe swoje życie oczekują obiecanych darów, które nigdy nie przychodzą. Czy tak wygląda życie w mocy, o którym mówił Apostoł Paweł, którego częścią stajemy się po chrzcie Duchem Świętym?! Po chrzcie Duchem Świętym mamy w Duchu dostęp do Ojca. Nasze ciała stają się świątynią Ducha Świętego.

„Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam”. Dzieje Apostolskie 15:8

Chrzest Duchem Świętym a obietnica darów?

Chrzest w Duchu Świętym jest również początkiem, wejściem do korzystania z wszystkich darów Ducha. Aby każdy uczeń był wyposażony, mógł iść za Jezusem i przynosić owoc Królestwu Bożemu. Absolutnie nigdy nie należy rozumieć, że chrzest Duchem Świętym jest tylko dla „wybranych”.  Jest to obietnica dla każdego, kto uwierzy, pokutuje i ochrzci się w wodzie.

Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Dzieje Apostolskie 19:2-6

Chrzest Duchem Świętym | Modlitwa Językami


„Gdy położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami.”

Takie sytuacje działy się codziennie w Dziejach Apostolskich, ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym i towarzyszyła temu np. Modlitwa w Językach. Ale czy Dzieje Apostolskie się skończyły? Czy nie ma do nich powrotu? Dzieje Apostolskie to spis działań apostołów oraz innych uczniów. Jakich działań? Pracy dla Królestwa, tak jak Mistrz ich nauczył i jak to powinno się robić we współpracy z Duchem Świętym. Celem każdego ucznia jest robić to samo i tak samo jak np. apostoł Paweł lub Piotr. Chcemy tych samych efektów, takiego samego działania Ducha Świętego. Chcemy chodzić w mocy i rozwijać się tak samo jak pierwsi apostołowie i uczniowie. Pan Jezus obiecał zesłanie pocieszyciela, moc z wysokości – Ducha Świętego – który będzie aż do skończenia świata. Ten świat jeszcze istnieje, więc Duch Święty też! Dlatego obowiązują te same zasady i Boże nakazy co w Nowym Testamencie. Musimy je stosować i chwała Bogu!

Czym jest Modlitwa w Językach i czym są języki od Ducha Świętego oraz jak je otrzymać?

Apostoł Paweł pisze, że w niewysłowionych westchnieniach Duch się wstawia za nami do Ojca. Musimy tylko na to pozwolić, udostępnić nasze usta Duchowi Świętemu. Dzieje się to za naszą zgodą ale i we współpracy z Duchem Świętym – godzimy się na mówienie rzeczy, które poddaje nam Duch Święty. Jest to duchowe, dlatego logiczny, ludzki umysł tego nie rozumie i automatycznie to wstrzymuje… ale sam Bóg jest Duchem, nie ciałem.

Jak to zrobić? Chrzest Duchem Świętym? Jak zacząć się modlić językami?

Od tego jest kościół, czyli uczniowie Jezusa, którzy to przeżyli i są pełni Ducha Świętego, którzy sami mówią językami, którzy mają zdrową naukę o Duchu Świętym i nie próbują ograniczać Jego działania.

chrzest duchem świętym

MASZ PYTANIE?


Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?

Czytaj więcej
Modlitwa Językami

Modlitwa Językami

Na czym polega modlitwa językami?

Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Czy na pewno zaczęło się to w XX w.?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym ≠ Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie?

Czytaj więcej
Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym

Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym?

Jak się ochrzcić w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Wylanie Ducha Świętego objawy

Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Czym się objawia chrzest Duchem Świętym?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym Modlitwa

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Duch Święty w Biblii - Kim jest?

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty wg. Biblii?

Czytaj więcej

CHCIAŁBYŚ/ABYŚ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Nie jesteś ochrzczony/a Duchem Świętym? | Nie potrafisz modlić się językami?


 Przeczytaj Kim Jesteśmy? oraz sprawdź Czym jest Ewangelia?

modlitwa językami

Telefon:

Pastor Sebastian: 516 494 821

Nauka o mówieniu innymi językami

1. Chrzest Duchem Świętym jest zawsze ze znakiem mówienia w innych językach.

„Wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dał im poddawał.”

Dzieje Apostolskie 2:4

„Słyszeli bowiem, jak mówią językami i uwielbiają Boga.”

Dzieje Apostolskie 10:46

„A kiedy Paweł położył na nich ręce, zszedł na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami i prorokować.”

Dzieje Apostolskie 19:6

Wniosek: Chrztowi w Duchu Świętym zawsze towarzyszą inne języki.

2. Języki dla osobistej komunikacji modlitewnej z Bogiem.

„Kto mówi językami buduje siebie, a kto prorokuje, buduje kościół.”

1 List do Koryntian 14:4

„Kto bowiem mówi językiem obcym, nie mówi do ludzi, ale do Boga, bo nikt go nie rozumie, a on mówi w duchu;”

1 List do Koryntian 14:2

Wniosek: Języki pomagają nam modlić się poprawnie będąc „nastrojeni” na Ducha Świętego.

3. Języki i służba wstawiennicza

„Duch Święty wzmacnia nas także w naszych słabościach, bo nie wiemy, o co się modlić, jak powinniśmy, ale sam Duch wstawia się za nami z westchnieniami, które nie są mówione.”

List do Rzymian 8:26

„Módlcie się i pytajcie z wszystkimi waszymi modlitwami i prośbami przez cały czas w duchu, i starajcie się robić wszystko, co w waszej wierności i modlitwie za wszystkich świętych.”

List do Efezjan 6:18

„A wy, umiłowani, budujcie się w świętej wierze, modląc się Duchem Świętym,”

List Judy 1:20

Wniosek: Kiedy Duch Święty pobudza cię do modlitwy, módl się w językach.

4. Języki do głoszenia ewangelii

„Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy jak mówią naszymi językami, mówiąc o wielkich dziełach Boga?”

Dzieje Apostolskie 2:11

„Lecz gdy każdy prorokuje, a wejdzie niewierzący albo nieświadomy, wszyscy go osądzają… I w ten sposób tajemnice jego serca są objawione, a uczci Boga i powie: „Na pewno Bóg jest w was.”

1 List do Koryntian 14:24-25

Wniosek: Możesz głosić kazania w językach, jeśli rozumiesz język. 5. Modlitwa w językach, buduje, wzmacnia i odświeża mojego ducha.

„A wy, umiłowani, budujcie się w najświętszej wierze, modląc się Duchem Świętym,”

List Judy 1:20

„Kto mówi w językach buduje się, a kto prorokuje, buduje kościół.”

1 List do Koryntian 14:4

Wniosek: Duch Święty wie wszystko i przez łaskę wzmacnia nasze serce. 6. Inne języki, to prorocza manifestacja.

„Wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dał im mówić.”

Dzieje Apostolskie 2:4

„I stanie się to w ostatnich dniach, mówi Bóg, że wyleję Ducha mego na każde ciało, a synowie wasi i córki będą prorokować, a młodzi ludzie wasi zobaczą wizje, a starsi wasi będą mieć sny. Wyleję Ducha mego na sługi moje i sługi moje w tych dniach, a oni będą prorokować. Wyleję Ducha mego na sługi moje i sługi moje w tych dniach, a oni będą prorokować. I pokażę cuda w niebie, a znaki na ziemi poniżej, krew i ogień, i palenie dymu.”

Dzieje Apostolskie 2:17-19

„A duchy proroków są poddane prorokom,”

1 List do Koryntian 14:32

„A kiedy Paweł położył na nich ręce, zszedł na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami i prorokować.”

Dzieje Apostolskie 19:6

Wniosek: Jeśli mówicie językami, to już prorokujecie. 7. Dlaczego języki są anielskie?

„Jeśli mówię ludzkimi i anielskimi językami, ale nie mam miłości, jestem miedzianym dzwonkiem lub cymbałem.”

1 List do Koryntian 13:1

„A duchy prorocze są posłuszne prorokom,”

1 List do Koryntian 14:32

Wniosek: Duch Święty przez anioły daje nam prorocze przesłania i zdolność mówienia językami, więc wszystkie języki są anielskie. 8. Języki i tłumaczenie języków to sposób na to, by usłyszeć Boga i otrzymać od Niego objawienia.  Jest to klucz do wszystkich charyzmatów. O darze wiary – ten dar podnosi poziom innych darów.

„Dziękuję Bogu: mówię językami więcej niż wy wszyscy;”

1 List do Koryntian 14:18

Wniosek: Dlaczego Paweł mówi tak pewnie? Jakościowe mówienie w językach przynosi moc i budowanie, które miał Paweł, a których Koryntianie nie posiadali.

9. Języki i tłumaczenia ustne to narzędzie do nauczania w służbie uzdrawiania i wyzwalania.

„Wszyscy bowiem możecie prorokować jeden po drugim, abyście się uczyli i byli pocieszani jeden po drugim.”

1 List do Koryntian 14:31

Jak tłumaczyć inne języki?

Zasada z księgi Daniela i interpretacji Józefa. Otrzymali Słowo lub Wizję, a interpretacja pochodziła od Ducha Świętego.

Księga Daniela 5:23-31 i I Księga Mojżeszowa 41:15-18

„Dlatego kto mówi w obcym języku, módl się o dar interpretacji. Albowiem gdy się modlę w języku, który nie jest obcy, choć modli się duch mój, umysł mój pozostaje bez owocu. Co mam zrobić? Będę się modlił duchem, modlił się umysłem, będę śpiewał duchem, śpiewał umysłem.”

1 List do Koryntian 14:13-15

„Jeżeli ktoś mówi językiem, to dwaj, albo trzej, a jeden niech tłumaczy. Ale jeśli nie ma tłumacza, milcz w kościele i mów do siebie i do Boga. I niechaj prorocy mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają.”

1 List do Koryntian 14:27-30

Wniosek: Kto tłumaczy języki, może otrzymać instrukcję od Ducha Świętego, jak poruszać się we wszystkich darach. 10. Inne języki i tłumaczenia pomagają przygotować kazanie i seminaria.

„Tak też, gdy jesteście zazdrośni o dary duchowe, starajcie się być ubogaceni przez budowę kościoła. Dlatego kto mówi językami, niech modli się o dar tłumaczenia. Albowiem gdy się modlę w języku mi nieznanym, choć modli się duch mój, umysł mój pozostaje bezowocny.”

1 List do Koryntian 14:12-14

„I co z tego, bracia? Kiedy zbierzecie się razem, a każdy z was ma psalm, nauczanie, język, objawienie, interpretację, wszystkie te rzeczy niech będą do zbudowania.”

Wniosek: Modlę się, otrzymuję objawienia, systematyzuję je i głoszę kazania. Wniosek: Mówienie językami i tłumaczenie języków pomaga nam wejść we wszystkie inne dary Ducha Świętego. Słowo Wiedzy i Słowo Mądrości można uzyskać poprzez języki, dar rozróżniania duchów można zobaczyć poprzez języki, proroctwa i interpretacje są również ściśle powiązane z językami. Dary władzy mogą być również szkolone poprzez języki i interpretacje.